Půjčovna

Náš malý Cyklo obchod v Hluboké nad Vltavou jsme otevřeli před 8 měsíci a sídlíme na Masarykově třídě 975 v podloubí nedaleko náměstí.

V současné době provozujeme nejen prodejnu a opravnu, ale nově i Půjčovnu jízdních kol a doplňků.

 

Ceník půjčovny:

Kola                Hodina           Den       

Horský           100,-              300,-

Dámské         100,-              300,-

Dětské           50,-                200,-

Dvojkola        200,-              400,-

Doplnký:

Helma                                 50,-

zámek                                 25,-

  


 

 

 

 

 

                                                       Obchodní podmínky

Tento půjčovní řád je závazný pro pronajímatele na jedné straně a nájemce na straně druhé. Smluvní vtah ve věci zapůjčení sportovního vybavení vzniká podpisem půjčovní smlouvy a řídí se dle tohoto půjčovního řádu.
Pro uzavření smlouvy je nutné, aby nájemce:

 • předložil platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas)
 • složil jistinu ve výši stanovené půjčovnou dle hodnoty půjčovaného materiálu
 

Nájemce se zavazuje užívat předmět pronájmu pouze k účelu, pro který je materiál určen a to obvyklým způsobem, dodržovat návody k používání předmětu nájmu a pokyny pronajímatele.

Nájemce má právo při půjčení materiálu si jej prohlédnout a zjištěné poškození neprodleně ohlásit pronajimateli. Ten je povinen jej zapsat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobu, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.

Případné vrácení vybavení před uplynutím doby, na kterou je dohoda sjednána, nevyužití části nebo celé objednané a uhrazené služby nezakládá nárok na vrácení peněz nebo změnu termínu nájmu.

V případě nedodržení sjednané doby vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý den prodlení, a to až do jeho vrácení.

V případě poškození či ztráty zapůjčeného materiálu je nájemce povinen uhradit škodu takto vzniklou a to buď ve výši opravy nebo ve výši hodnoty zapůjčeného materiálu. Náklady spojené s opravou budou hrazeny ze složené jistiny při vrácení materiálu, pokud je lze ihned stanovit, nebo zálohově.

V případě odcizení nebo ztráty zapůjčeného materiálu uhradí nájemce hodnotu daného vybavení. Do doby její úhrady je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Zcizení či ztrátu ohlásí nájemce Policii ČR.

Cena zapůjčeného materiálu je dána Ceníkem půjčovny firmy Cyklo Hluboká.

Pronajímatel je oprávněn při půjčení požadovat jistinu podle množství a druhu půjčovaného materiálu. Pronajímatel je povinen tuto kauci nájemci vrátit ihned po předání materiálu a jeho následné kontrole, a to v případě, že nebude zjištěno žádné poškození a porušen tento Půjčovní řád.

Nájemce si plně uvědomuje nebezpečí, která mohou vzniknout při sportovním užívání pronajatého materiálu a tímto na sebe bere plnou odpovědnost. Pronajímatel nepřebírá žádnou odpovědnost při škodách na zdraví či majetku vzniklých nájemci nebo třetím osobám při používání zapůjčených sportovních potřeb.
Pokud zapůjčené vybavení nebude vráceno ve stejném stavu, než v jakém bylo zapůjčeno, bude po nájemci požadováno:

 • 100,- Kč za každé špinavé nebo nevysušené vybavení
 • cena opravy v případě poškození materiálu
 • plná cena zapůjčeného vybavení, pokud bude materiál ztracen, zcizen nebo úplně znehodnocen


V případě porušení tohoto Půjčovního řádu ze strany nájemce má pronajímatel právo ukončit jednostranně dohodu dnem, kdy zjistí toto porušení.

Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.

Nájemce při podpisu smlouvy přebírá jedno vyhotovení Smlouvy o zapůjčení sportovního vybavení.

Kategorie

Aktuálně

 • Hallstatt

  RAKOUSKO Hallstatt

  Nechcete jet s námi příště na Dachstein?
 • Hluboká nad Vltavou

  Naše Hluboká nad Vltavou

  Naš servis se nachází v centru města Hluboké nad Vltavou.
 
SPOLUPRACUJEME